Go to Main Menu

Go to contentscontents Start

龙平高尔夫俱乐部

在大自然击打一个精湛的球

Images

 • Yongpyong Golf Club Kangnaru HOLE 1 : PAR 5 HDCP 16

  龙平高尔夫俱乐部渡口第1洞 : 标杆5 HDCP 16

 • Yongpyong Golf Club Kangnaru HOLE 2 : PAR 3 HDCP 6

  龙平高尔夫俱乐部渡口第2洞 : 标杆 3 HDCP 6

 • Yongpyong Golf Club Kangnaru HOLE 3 : PAR 4 HDCP 17

  龙平高尔夫俱乐部渡口第3洞 : 标杆 4 HDCP 17

 • Yongpyong Golf Club Kangnaru HOLE 4 : PAR 3 HDCP 10

  龙平高尔夫俱乐部渡口第4洞 : 标杆 3 HDCP 10

 • Yongpyong Golf Club Kangnaru HOLE 9 : PAR 5 HDCP 8

  龙平高尔夫俱乐部渡口第9洞 : 标杆 5 HDCP 8

 • Yongpyong Golf Club Kangnaru HOLE 9 : PAR 5 HDCP 8

  龙平高尔夫俱乐部渡口第9洞 : 标杆 5 HDCP 8

 • Yongpyong Golf Club Sanmaru HOLE 5 : PAR 4 DCP 7

  龙平高尔夫俱乐部山脊第5洞 : 标杆 4 DCP 7

 • Yongpyong Golf Club Sanmaru HOLE 8 : PAR 5 HDCP 13

  龙平高尔夫俱乐部山脊第8洞 : 标杆 5 HDCP 13

 • Yongpyong Golf Club Sanmaru HOLE 8 : PAR 5 HDCP 13

  龙平高尔夫俱乐部山脊第8洞 : 标杆 5 HDCP 13

 • Yongpyong Golf Club Sanmaru HOLE 8 : PAR 5 HDCP 13

  龙平高尔夫俱乐部山脊第8洞 : 标杆 5 HDCP 13

 • Yongpyong Golf Club Sanmaru HOLE 8 : PAR 5 HDCP 13

  龙平高尔夫俱乐部山脊第8洞 : 标杆 5 HDCP 13

 • Yongpyong Golf Club Sanmaru HOLE 9 : PAR 4 HDCP 1

  龙平高尔夫俱乐部山脊第9洞 : 标杆 4 HDCP 1

丰富多彩的秋叶沿着山脊蔓延,与反射到一个大湖水面上的天空中的积云形成一个风景如画的景观。
湖面闪烁着光芒,与白桦树的树干和黄叶相协调。
发球可能需要等待一段时间,因为许多人都沉浸在美丽的大自然中。

Yongpyong Golf Club Full Course Map - 6,800 YARD, 18 HOLE, PAR 72

渡口场地

单位:米

渡口场地
1 2 3 4 5 6 7 8 9
502 172 336 166 369 335 374 396 480
标杆 5 3 4 3 4 4 4 4 5

山脊场地

单位:米

山脊场地
1 2 3 4 5 6 7 8 9
363 170 486 322 368 340 146 484 384
标杆 4 3 5 4 4 4 3 5 4
Back to top